Спасителят и Новото име, Христос има ново име: Ансангхонг

Значение на името на Спасителя

Гледайки отблизо Божията работа по спасението, ние може да прозрем, защо е важно да знаем името на Спасителя. За да ни дари със спасение, Бог създал три епохи – епохата на Бащата, епохата на Сина и епохата на Святия Дух. Във всяка от тези епохи, Бог се появява като Спасителя, използвайки различно име. В тази епоха, спасението зависи от познаването на сегашния Спасител; не може просто да извикаме основната титла Бог. Ключово понятие в Библията помага за разясняването на това.

Еклисиаст 3:1 Има време за всяко нещо и време за всяка работа под небето…

Бог ни дава ограничен период от време, за да приемем Спасителя. Както всяко нещо на тази земя има цел, нашата вяра в Бог също има цел.

Докато живеем на земята, ние сме ограничени от време и пространство. Ето защо Библията казва, че има време за всичко, период за всичко. Всичко е свързано с времево ограничение – всичко има начало и край. Например, когато си купим мляко от магазина, то има срок на годност. Срокът на годност е времевото ограничение, за което млякото вече не е годно за пиене.

Това понятие може да бъде приложено също така и за нашия духовен живот, защото Бог ни е дал ограничен период от време да приемем Спасителя.

Всички дейности, ограничени от време, съдържат определена цел. Например, хората ходят в колеж, за да получат образование и да получат диплома; те получават диплома, за да си намерят работа; намират си работа, за да печелят пари; печелят пари, за да издържат семейство; и така нататък. Тъй като всичко на тази земя има цел, нашата вяра в Бог също има цел.

1 Петър 1:8-9 Когато любите, без да сте Го видели; в Когото, като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.

Библията свидетелства, че най-важната цел, имайки вяра в Бог, е да получим спасение – и знаейки името на Спасителя е изключително важно за спасението.

Името на Спасителя във всяка епоха

Бог разделя Неговото управление по изкупление в три епохи и дава различно име на Спасителя във всяка една от трите епохи.

Матей 28:19-20 И тъй, идете, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин]

Според Библията, трите епохи са: епохата на Бащата, епохата на Сина и епохата на Святия Дух. Чрез понятието за Троицата, ние разбираме, че Бог има три различни роли с три различни имена. В епохата на Бащата Бог е в ролята на Бащата. В епохата на Сина той е в ролята на Сина. В епохата на Святия Дух Бог е в ролята на Святия Дух.

Когато Бог е във всяка една от тези роли, Той използва различно име като Спасителя. Ето защо Исус казва „кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух”. Това означава, че Бащата има Неговото име, Сина има Неговото име и Святият Дух има Неговото име.

Не много хора знаят, че Святият Дух има име и някои погрешно мислят, че има само едно име на Спасителя. Чрез различни стихове в книгата Исая и Деяния на апостолите, ние можем да разберем защо тези погрешни мисления се случват.

Исая 43:11 Аз, Аз съм Господ; и освен Мене няма спасител.

По времето на епохата на Бащата името на Спасителя е Еова. Той казва, че Той е единственият Спасител. В Новия Завет апостол Петър също свиделтелства за Спасителя.

Деяния на апостолите 4:11-12 Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.

Преди това, Еова заявява, че Той е единственият Спасител. По време на епохата на Сина апостол Петър заявява, че единственият Спасител е Исус и няма друго име за спасение. Тук изглежда, че Библията си противоречи – един откъс казва, че Еова е единствения Спасител, а друг казва, че Исус е единствения Спасител.

В действителност, няма противоречие. Разбирайки как понятието за време играе роля в Божието управление по спасението, то е напълно логично.

Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на раменете Му. И името Му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на Вечността, Княз на Мира.

Исая е живял по времето на епохата на Бащата, когато името на Спасителя е било Еова.

Било е пророкувано, че Бог Бащата Еова ще се роди като Сина – това е Исус Христос. След като Бог е бил роден в човешка форма, Той вече не е бил в ролята на Бащата и е заел ролята на Сина. В онзи момент епохата на Бащата приключила и епохата на Сина започнала. Със смяната на епохата също така дошла и промяна в името на Спасителя. Спасителя вече не се казвал Еова, а Исус. Тъй като Бог сменил ролите, и двете епохи, и името били сменени. Това означава, че името на Спасителя има времеви период – подобен на срок на годност. Веднъж като епохата изтече, името на Спасителя за тази епоха изтича. Хората не могат вече да получат спасение чрез това име. Ето защо, в епохата на Бащата, Еова е бил единственият, чрез който хората можели да бъдат спасени. Но след като епохата на Бащата свършила, името на Еова изтекло и хората не можели вече да бъдат спасени чрез това име.

Ето защо, апостол Петър уверено казва, че няма друго име освен Исус, което може да даде спасение. Той разбрал идеята на времевото ограничение, което маркира изтичането на името на Бащата и започването да се използва името на Сина.

Новото име на Спасителя

Сега ние не живеем нито в епохата на Бащата, нито в епохата на Сина. Ние живеем в епохата на Святия Дух. С други думи, Бог е в ролята на Святия Дух, затова е важно да знаем името на Святия Дух, за да получим спасение. Много хора бъркат името на Исус с името на спасителя в тази епоха. Въпреки това, името на Исус, което е името на Сина, е изтекло след като епохата на Сина е свършила. Поради тази причина, Исус обявил, че Той ще се появи като Спасителя в епохата на Святия Дух с ново име.

Откровение 3:11-13 Ето ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; откъдето няма вече да излезе вън; и
ще напиша на него името на Моя Бог, и името на града на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от моя Бог; ще напиша и Моето ново име. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите.

Казвайки, „Ето ида скоро“, Исус е говорил за Неговото второ идване. Той ясно показва, че когато Той дойде отново, Той ще има ново име. Той оприличава Себе си като Духът, което значи, че ще се появи като Святия Дух, а не като Сина.

Това отбелязва началото на епохата на Святия Дух, когато Божиите хора трябва да получат спасение чрез новото име на Спасителя. Новото име трябва да е име, което Спасителят никога не е използвал преди. Исус и Еова са били вече използвани, затова те не могат да се използват като новото име. Святият Дух говорил за това как да получим Неговото ново име.

Откровение 2:17 Който има ухо, нека слуша какво говори Духът на църквите: На този, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен онзи, който го получава.

Святият Дух казва, че само онези, които получат бялото камъче, могат да знаят новото име. Библейският смисъл на белия цвят представлява чистота. От изключителна важност, тогава, е да разберем какво представлява камъкът. Библията оприличава камъка по различни начини.

1 Петър 2:4 При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а пред Бога избран и скъпоценен.

Деяния на апостолите 4:11 Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла.

Според Библията, камъкът представлява Христос. Разбирайки това, стихът в Откровение 2:17 означава, че Христос ще дойде с ново име. Книгата Откровение е написана около 97 г.

Второто идване на Христос, Святият Дух и Манна

За да разпознаем истинският Свят Дух и Неговото ново име, Библията също казва, че Той ще донесе скрита манна. Този, който ни даде скрита манна, има името, което ще ни даде спасение в епохата на Святия Дух.

Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека, да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, [която Аз ще дам] за живота на света.
Йоан 6:49-51

Според Библията, манна представлява плътта на Христос. За да получим Неговата плът, ние трябва да спазваме Пасхата на Новия Завет.

А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците дойдоха при Исуса и рекоха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?… И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи, и като го даваше на учениците рече: Вземете, яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и като благодари, даде им и рече: Пийте от нея всички; Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете.
Матей 26:17, 26-28

Исус първо дал на Неговите ученици манна, чрез Пасхата на Новия Завет преди 2000 години. Въпреки това, тази Пасха е отменена през 325 г. на Събора в Никеа и става скрита. През 1948 г. Христа Ансангхонг преустановява Пасхата на Новия Завет, като Божия празник, който ни дава опрощение на греховете. Христа Ансангхонг изпълнил пророчеството на Откровение 2:17. Той е Святият Дух и Неговото име е името на Спасителя в епохата на Святия Дух, чрез което ние можем да получим спасение.

Световното Мисионерско Общество Божията Църква вярва в новото име Христа Ансангхонг, като  името на Спасителя в тази епоха. Това означава, че ние се молим и проповядваме в името на Ансангхонг. Ние трябва да правим тези неща, защото Библията свидетелства за Ансангхонг. С по-задълбочено учене, вие може напълно да се уверите в новото име на Спасителя и да получите спасение чрез Него.

Вие изследвате Писанията, понеже мислите чрез тях да имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене…
Йоан 5:39