Христос идващ за втори път от Южна Корея

Пасхата е безусловният знак за разпознаване на Спасителя, който идва в настоящата епоха.

Божията Църква вярва в Христа Ансангхонг, който установил Пасхата в Южна Корея, като Исус идващ за втори път. Бог трябва да се завърне като човек и да установи отново този свят празник, който е премахнат преди 1600 години. Пасхата е безусловният знак за разпознаване на Спасителя, който идва в настоящата епоха. И Библията обяснява детайлно къде Той ще бъде роден.

Появяването на Бог според Пророчеството

Обичайно е християните да знаят, че Исус Христос е бил роден във Витлеем, Израел. Това, което много хора не знаят, е че родното място на Спасителя е било вече пророкувано в Стария Завет.

А ти, Витлеем-Ефрат, ако и да си малък сред Юдовите родове, от тебе ще произлезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от началото от вечността.
Михей 5:2

Божията работа за спасението не се случва случайно. Бог работи според Неговия собствен план – пророчествата, записани в Библията, са предвидени много преди да се случат. Преди две хиляди години, Бог е бил роден в човешка форма като Исус във Витлеем. Това е било така за да се изпълни пророчеството, написано в книгата на Михей. Библията също така пророкува, че Исус ще се появи за втори път.

Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват.
Евреи 9:28

Според Евреи, ние трябва да срещнем Христос идващ за втори път, за да получим от Него спасение. Така както Бог е разкрил мястото на Неговото първо идване в Библията, Бог също така разкрива и мястото на Неговото второ идване в Библията, чрез работата по спасението.

Пророчество на Стария Завет за Изток

Дори още от Стария Завет, начина по който Бог възнамерявал да изпълни пророчеството от Евреи 9:28, бил вече записан.

От началото Аз изявявам края, от древни времена – нестаналите още неща. Аз казвам: Намерението Ми ще устои и ще извърша всичко, което Ми е угодно. От изток зова хощна птица; от далечна земя – мъж, да изпълни намерението Ми.
Исая 46:10-11

От изток зова хищна птица; от далечна земя – мъж, да изпълни намерението Ми.
Исая 46:11

Изглежда, че Бог зове мъж заедно с хищна птица от далечна страна, от изток, за да донесе спасение. Всъщност, мъжът, който трябва да изпълни Божията воля, е оприличен на хищна птица. Библейският смисъл на хищна птица (орел) представлява Бог (Второзаконие 32:11-12). Самият Бог ще изпълни това пророчество. Той ще дойде като човек, от далечна страна, от изток. Пророк Исая е записал това пророчество, когато е бил в Израел. Вземайки предвид гледната точка на писателя, под „далечна страна“ трябва да се има предвид земя на изток от Израел – някъде в континента Азия.

Божието Идване от изток в Откровение

В книгата Откровение, също е пророкувано, че Христос идващ за втори път ще се появи от изток.

След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър, нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог.
Откровение 7:1-3

Когато четирите ангели държали ветровете, друг ангел се появява от изток, носещ печата на Бог. Библейското значение на печата на Бог е спасение, което ще защити хората от вреда, когато ветровете бъдат пуснати. Припомняйки си книгата Евреи 9:28, ясно се посочва, че този, който ще донесе спасение, е Христос идващ за втори път. Това означава, че преди четирите ветрове да бъдат пуснати, Христос идващ за втори път ще се появи от изток с печата на спасението – печата на Бог. Печатът на Бог е начинът, по който Божиите хора трябва да бъдат защитени преди да се случи голямото бедствие.

Какво е печатът на Бог?

Печатът на Бог е начинът, по който Божиите хора трябва да бъдат защитени преди да се случи голямото бедствие. В Библията има само един знак и един начин за предпазване от бедствия – Пасхата.

…понеже е пасха Господня. Защото в онази нощ ще мина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек, и животно, и ще извърша съд против всичките египетски богове; Аз съм Еова. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да се стовари върху вас ударът на унищожението.
Изход 12:11-13

От произхода си, Пасхата е била дадена на Божиите хора като защита от бедствия. Чрез това, ние можем да разберем, че Пасхата е белегът на спасението, печатът на Бог.

Преди две хиляди години, Исус учил как да се празнува Пасхата на Новия Завет, чрез Пасхалните хляб и вино. Въпреки това, Пасхата била отменена на Събора в Никеа през 325 г.

Възстановяването на Пасхата в Южна Корея

Пасхата на Новия Завет е белегът на спасението, който ни позволява да познаем Спасителя, идващ от изток. И този белег е бил установен в Южна Корея. Христа Ансангхонг възастановил святия празник Пасхата, белегът на спасението.

Този белег ни позволява да разпознаем Христа Ансангхонг и да разберем, че Той е Бог, който е дошъл в човешка форма за втори път, и е донесъл спасение от изток – Южна Корея. Южна Корея е страната на пророчеството, далечната страна в края на земята, където Христос е дошъл за втори път.

Според самите думи на Бог, където и да започне спасението, това е самото място, където Христос ще се появи за втори път.