Второто Идване на Христос и Денят на Страшния Съд

Идването на Христос за втори път същото като Деня на Страшния Съд ли е?

БиблиБиблията пророкува, че Христос ще се появи с облак, за да поведе Божиите хора към спасението. Световно Мисионерско Общество Божията Църква, вярва че Христа Ансангхонг е Христос, който е дошъл с облак, според библейските пророчества.

Идване с облак

В днешно време, милиони християни по света очакват завръщането на Христос, гледайки към небето, за да дойде Спасителят, според пророчеството. И тогава ще видят Човешкият Син, идещ в облак, със сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

Лука 21:27-28 И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.

Написано е, че всички ще видят Исус Христос, идващ на земята в облак. Въпреки това, наистина ли Христос буквално ще дойде от небето на облак. Като християни, е важно ясно да разберем значението на Христос идващ в облак.

Християните обикновено вярват и учат, че когато Исус Христос дойде в облак, земята незабавно ще бъде разрушена, Денят на Страшния Съд ще дойде и Божиите деца ще влязат в Небесното Царство.

Но ако погледнем Писанията внимателно, идването на Исус в облак и Денят на Страшния Съд са две различни събития.

Исус идващ в облаците

Библията казва, че второто идване на Христос ще бъде в облак. Това е същото пророчество като за първото идване на Христос.

В днешно време това е познато като идването Му като човек.

Даниил 7:13-14 Гледах в нощните видения, и ето, един като Човешкия Син идеше с небесните облаци и стигна до Древния по дни; и доведоха Го пред Него. И на Него се даде власт, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.

Исус е Човешкият Син, който, както Даниил показал в неговото видение, идва с облак. С други думи, Исус е дошъл под формата на човек.

Той е бил роден като дете, чрез Мария. Матей, Йоан и Лука пишат в книгите си, че на Исус е дадена всяка власт (Матей 28:18), слава (Йоан 17:10) и царство (Лука 22:29).

Преди две хиляди години, в изпълнение на пророчество от Стария Завет, Исус идва като човек – не с буквален облак.

Библията описва идването на Исус с облак, защото блиблейската дума „облак“ може да бъде използвана за оприличаване на хора.

Облак значи плът

Някои думи в Библията имат няколко значения. Вместо да представлява действителен облак, Библията използва термина „облак“ по друг начин.

Юда 1:12 Те са подводни скали, когато пируват с вас без страх в дружелюбните ви гощавки, и пасат сами себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени.

Библията сравнява хората с облаци, показвайки че облаците символизират плът, човешкото тяло. Това не се среща само в Новия Завет, но също и в Стария Завет.

Притчи 25:14 Като облаци и вятър без дъжд е онзи, който се хвали с подаръци, които не дава.

Стария Завет също сравнява „облаци“ с „хора“. Въпреки че има много други примери, само чрез тези два стиха, човек може да види че Библията използва облаци, отнасяйки се за хора.

Второто Идване на Исус и Денят на Страшния Съд

Въпреки че много хора вярват, че второто идване на Исус с облаци е Денят на Страшния Съд, това са отделни събития. В Деня на Страшния Съд, Библията казва, че Исус ще дойде с огън, не с облаци.

Защото ето, Господ ще дойде с огън и колесниците Му ще бъдат като вихрушка; за да излее гнева Си с ярост и изобличението Си – с огнени пламъци. Защото с огън и с меча Си ще съди Господ всяка плът; и убитите от Господа ще бъдат много.

Исая 66:15-16 Защото, ето, Господ ще дойде с огън, И колесниците Му ще бъдат като вихрушка, За да излее гнева Си с ярост, И изобличението Си с огнени пламъци, Защото с огън и с ножа Си Ще се съди Господ с всяка твар; И убитите от Господа ще бъдат много.

2 Солунци 1:7-9 А на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в пламенен огън да раздаде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за наказание да бъдат във вечна погибел…

В Стария и Новия Завет, е казано, че Исус ще дойде с огън в Деня на Страшния Съд.

Тъй като второто идване на Христос и Деня на Страшния Съд са две отделни събития, Христос трябва да дойде за 2-ри път като човек, за да донесе изкупление (Лука 21:28), проповядвайки благовестието, за да може Божиите хора да се подготвят за времето, когато дойде Денят на Страшния Съд.

Христос трябва да додйде за 2-ри път като човек, за да донесе изкупление.

Световното Мисионерско Общество Божията Църква вярва във второто идване на Христос като човек, според пророчеството на Библията. В допълнение на това как Христос е дошъл, Църквата учи също така и за времето на Неговото идване.