Богослужение в Събота – Помнете Съботния ден

Относно Съботния ден

Както всеки християнин знае, има ден, който е за богослужение към Бог и преобладаващото християнство учи, че този ден е неделя.

С повече от 850 различни вероизповедания на християнство, обаче, е неизбежно да няма различни мнения.

Затова докато някои казват, че правилният ден за богослужение е неделя, има други, които вярват, че трябва да е събота; други казват, че няма определен ден; или други мислят, че може да е който и да е ден или всеки ден.

Откровение 22:18-19 Аз заявявам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга: Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга, и ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от книгата на живота и от святия град, които са описани в тази книга.

Основата на християнството, въпреки вероизповеданията, е Библията.

Бог предупреждава тези, които четат и тези, които я изучават, да не добавят техни собствени мнения и мисли.

Това е перфектното Божие слово.

С други думи, всеки който пророкува християнска вяра и вярва в Бог, не трябва да добавя дори една дума към Библията или да тълкува нейното значение.

А що се отнася до деня за богослужение, Библията уточнява правилния ден, независимо от векове и традиции, човешко-направени релегии и вероизповедания.

Произход на Деня за богослужение

Съботният ден произлиза от книгата Битие, от времето на сътворението.

Битие 2:1-2 Така бяха завършени небето и земята, и цялото множество същества с тях. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше направил, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше направил. И благослови Бог седмия ден, и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела, от всичко, което беше сътворил и създал.

Според Битие, Бог работил шест дни. Но само последния ден – седмия ден – Бог избрал като ден за почивка, да го благослови и да го направи свят. Това е произода на деня за почивка, деня за богослужение.

Съботният ден в Десетте Божи заповеди

За да стане ясно, Бог включил седмия ден в Десетте Божи заповеди и го наименувал Съботния ден.

Изход 20:8-10 Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог…

Бог дал на Мойсей Десетте Божи заповеди на планината Синай.

Една от тези – четвъртата заповед – призовавала помни съботния ден за да го освещаваш.

Това означава да правиш нещо различно от останалите шест дни от седмицата. Това е, богослужение към Бог.

Всички преобладаващи християни се опитват да спазват Десетте Божи заповеди.

Те знаят, че това не са просто ограничения за израиляните по онова време, но и за всички последователи и вярващи в Бог днес.

Тогава, защо има различни мнения относно деня за богослужение? Какъв ден е Съботният ден?

Събота е Съботният ден

В Съботния ден, Бог дава на Неговите хора благословии и ги прави святи. Да разберем това е важно, за да можем да отдаваме богослужение правилно. Фактически, спазвайки Съботния ден, ние получаваме Божия печат и ставаме хората, избрани от Бог.

Изход 31:13 Кажи тъй на израиляните: Съботите Ми непременно да пазите; защото това е знак между Мене и вас във всичките поколения, за да знаете че Аз съм Господ, който ви освещавам.

Въпреки това, на християните им липсва консенсус по отношение на правилния ден за богослужение. Въпреки че, повечето учения за деня на богослужение са, че това е неделя, в действителност, това е събота. Дори Библията показва, че денят за богослужение е събота, а не неделя.

Марк 16:1-2, 9 А като се мина съботата, Мария Магдалина, Мария, Якововата майка, и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето… И като възкръсна рано в първия ден от седмицата…

Марк 16:9 И като възкръсна рано в първия ден от седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина…

Исус възкръснал в първия ден от седмицата – неделя, а деня за богослужение събота, е бил предишния ден. С други думи, денят за богослужение е събота.

Христос спазвал Съботния ден

Преди две хиляди години всичко, което Исус Христос правил по време на Своята служба, не е било за Негова собствена полза, а за да покаже на хората как да Го следват, как да бъдат християни.

Йоан 13:15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.

И Исус спазил Съботния ден, за да можем и ние да се научим, как да спазваме Съботния ден.

Лука 4:16-17 И дойде в Назарет, където беше отхранен, и по обичая Си влезе в синагогата един съботен ден, и стана да чете. И подадоха Му книгата на пророк Исая…

Ранната Църква спазвала Съботния ден

Следвайки примера на Исус, учениците Му спазвали Съботния ден, дори след Неговото възнесение.

Апостол Павел станал християнин около тридесет години след разпятието на Христос, въпреки това той също поучавал за спазването на Съботния ден.

Деяния на апостолите 17:2 И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от писанията…

Деяния на апостолите 18:4 И всяка събота разискваше в синагогата…

Апостол Павел е познат като апостола на апостолите, заради неговата страст и смелост в проповядването на благовестието на Христос. Той бил преследван до смърт през неговия християнски живот. Той следвал същия обичай като Христос – той спазвал Съботния ден.

Съботният ден сменен с неделя

Въпреки Библейските писания за Христос и неговите ученици, които спазвали деня за богослужение в Събота, в днешно време хората приемат ,че денят за богослужение е неделя.

След възнесението на Христос, църквата продължавала да расте – разпростирайки се дори в западните региони, включително и Рим. Там църквата станала одържавена и приела езически обичаи и учения. И Римският имератор Константин, който бил първосвещеник в езическа религия, издал декрет, чрез който неделя станал законен ден за богослужение през 321 г. и направил Съботното богослужение незаконно.

Когато през 321 г. Константин направил първия ден от седмицата празник, той го нарекъл „почетния ден на слънцето“
The History of Christianity, Time Dowley – Lion Pub. – 1990

От този момент, неделното богослужение става често срещана практика в църквите. И тази традиция още се вижда и днес.

Световно Мисионерско Общество Божията Църква, въпреки това, базира ученията си единствено върху Библията и спазва оригиналния ден за богослужение в събота.

Божията Църква трябва винаги да спазва Съботния ден

Съботният ден служи, за да напомня за силата на Бог при сътворението. Библията обяснява, че всички тези, които обичат и почитат Бог, трябва винаги да спазват Съботния ден.

Исая 56:6-7 Също и чужденците които се прилепват към Господа за да му служат, да обичат името на Господа и да бъдат Негови служители – всички, които пазят съботата, без да я оскверняват, и се придържат към завета Ми, и тях ще доведа на святия Си хълм, и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом…

Има много пророчества в Библията, но никое не казва, че денят за богослужение ще бъде променен.

Всъщност, Библията свидетелства, че дори чужденецът ще дойде при Бог в Съботния ден.

Ние виждаме изпълнението на това в Световно Мисионерско Общество Божията Църка, като милиони по света, независимо от националност, спазват Съботния ден и получават Божията благословия.