Значение на Празника на Безквасните хлябове

Празникът на Безквасните хлябове е вторият от седемте Божии празници, заповядан на израиляните да спазват в Стария Завет. Тъй като седемте празника са групирани в три групи, Празникът на Безквасните хлябове е в групата на Пасхата. Празнува се в деня след Пасхата, на 15-тия ден от първия месец по свещения календар.

Левит 23:5-6 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца привечер, е Пасха Господня; и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните.

За да се покаже правилното му значение, един празник може да има няколко имена в Библията. Всъщност, седемте празинка имат повече от 15 имена. Въпреки различните имена, които един празник може да има, това пак е един и същ празник. Празникът на Безквасните хлябове е също наричан седемдневен празник в книгата Езекиил (Езекиил 45:21).

Бог установил седемте празника чрез работата на Мойсей за опрощение на греховете на Неговия народ. И тъй като те трябвало да бъдат изпълнени от Исус Христос, тези празници не били само за израиляните в Стария Завет, но също и за християните в днешно време.

Произход на Празника на Безквасните хлябове

Библията описва, че по времето на израиляните Бог заповядва на Неговите хора да спазват Празника на Безквасните хлябове. Според свещения календар, празникът започва на 15-тия ден от първия месец.

Лука 23:6 „И на петнадесетия ден ден от същия месец е Господния празник на безквасните…“

След искането израиляните да напуснат Египет, Фараон внезапно си променя мнението и изпраща армията си да ги залови. След като армията на Фараон ги приближила, израиляните извикали към Бог, за да ги предпази. Те изтърпяли трудности и страдания, докато избягат от Египет.

Писанията показват, че Бог предпазва Неговите хора, позволявайки на Мойсей да използва своя жезъл, за да раздели Червено море. Библията разказва как израиляните прекосили Червено море, по суха земя с водни стени, издигнати високо от двете им страни, докато Бог продължавал да спазва обещанието Си да ги защитава, поставяйки огнен стълб пред армията на Фараон. Издръжливостта на израиляните през трудностите по времето на освобождаването от робсто става произхода на Празника на Безквасните хлябове (Изход 14:1-31).

Хората ознаменували Празника на Безквасните хлябове всяка година, ядейки безквасен хляб (хляб, направен без мая) в продължение на седем дни от вечерта на 14-тия ден от първия месец до вечерта на 21-вия ден от месеца (Изход 12:18). Ето защо, празникът е още познат като седемдневния празник.

Второзаконие 16:3 Да не ядеш с нея нищо квасно; седем дни да ядеш с нея безквасни хлябове, хляба на неволята, (защото набързо си излязъл от Египетската земя;) за да помниш през всичките дни на живота си деня на излизането си от Египетската земя.

По време на празника, Бог искал от тях да използват горчиви билки и хляб, направен без мая, за да помнят страданията след освобождаването от робството от египтяните. Безквасният хляб е бил наречен хляб на скръб или хляб на страдания.

Значение на Празника на Безквасните хлябове

Бог установил празника чрез работата на Мойсей като пророчествата и Христос ги изпълнил във времената на Новия Завет чрез Неговата работа. Празникът на Безквасните хлябове представлява страданието, на което е бил подложен Исус от нощта на Пасхата до Неговата телесна смърт на кръста.

Трудното пътуване на израиляните през Червено море представлява Исус, влизащ в гробницата след Неговата смърт. Израиляните, излизащи от Червено море, представлява Неговото възкресение. В днешно време можем да разберем значението на празника, получавйки кръщението.

1 Коринтяни 10:1-2 Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени в Мойсей,

1 Петър 3:21 Която вобраза на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската нечистота, а свидетелството към Бога на чистата съвест) чрез възкресението на Исуса Христа.

Ознаменувайки Празника на Безквасните хлябове, ние като християни, можем да вземем участие в Христовите страдания и Бог да ни дари със сила и издържливост, за да устоим и преодолеем трудностите, с които можем да се сблъскаме.

Празнуване на Празника на Безквасните Хлябове

Исус Христос не само изпълнил Празника на Безквасните хлябове, но Той също така е дал пример за спазване на празника в Новия Завет.

Марк 14:12 А на първия ден от Празника на безквасните хлябове, когато колеха жертви за пасхата, учениците Му казаха: Къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш пасхата?

Пасхата и Празникът на Безквасните хлябове са заедно в една група и се празнуват един след друг. Затова в Новия Завет двата празника заедно биват наричани Празника на Безквасните хлябове. Учениците на Исус подготвяли и празнували празника, според както Христос им заповядал.

В днешно време, Божията Църква спазва Празника на Безквасните хлябове в деня след Пасхата – по начина, който Христос научил Неговите ученици да го спазват.

Марк 2:20 Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава в онова време, ще постят.

Исус спазвал Пасхата с Неговите ученици на 14-тия ден от първия месец по свещения календар. На следващия ден – 15-тия ден от първия месец – Исус страдал и умрял на кръста за нашите грехове.

Според ученията, които Христос ни е дал, след като младоженецът – който представлява Исус Христос – бъде отнет от Неговите хора, те ще постят. С други думи, след смърта на Христос на кръста, учениците трябва да постят. В днешно време, ние спазваме Празника на Безквасните хлябове, почитайки разпятието и смъртта на Исус на кръста. Следователно, ние спазваме празника с пост.