Пасхата на Новия Завет

Пасхата е първият от седемте годишни Божии празници, които са групирани в три групи. Бог установил тези празници и заповядал на Божиите хора да ги спазват като свещени събрания през всичките епохи.

Първата група включва Пасхата и Празника на Безквасните Хлябове, които са празнувани в първия месец по свещения календар.

Левит 23:5-6 В първия месец, на четиринадесетия ден от месеца привечер, е Пасха Господня; и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните; седем дни да ядете безквасни хлябове.

Втората група включва Деня на Възкресението и Петдесетницата. Третата група включва Празника на Тръбите, Деня на Умилостивението и Празника на Шатрите, които са празнувани в седмия месец по свещения календар.

Пасхата е сърцевината на Библията

Пасхата е сърцевината на Библията и има огромно значение за тези, които искат да следват Бог. Чрез Пасхата, Бог дарява много благословии, включително защита от бедствия, опрощаване на греховете и вечен живот.

Произход на Пасхата

Израиляните били поробени в Египет. В продължение на 430 години, те викали към Господ, молейки Го за свобода. През 1498 г. пр.Хр., Бог отговорил на техните молитви, изпращайки Неговия пророк – Мойсей, за да освободи израиляните от Фараон. Когато Фараон отказал, Бог изпратил напасти от кръв, жаби, комари, мухи, заразни болести, циреи, градушка, скакалци и мрак. Преди да изпрати десетата и последна напаст – да убие първородните от мъжки пол на хора и животни, Бог заповядал на Мойсей и израиляните да празнуват Пасхата, за да се защитят.

Изход 12:1-13 Тогава Господ говори на Мойсей и Аарон… Говорете на цялото Израилево общество… да си вземат, всеки по едно агне, според бащините си домове… И да го пазите до четиринадесетия ден от същия месец; тогава цялото общество на израиляните , събрани в домовете си да го заколят привечер. После нека вземат от кръвта и да помажат двата стълба и горния праг на вратата в къщите, където ще го ядат… И да го ядете набързо, понеже е пасха Господня… И кръвта на къщите, където сте ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да се стовари върху вас ударът на унищожението.

Поставяйки кръвта на Пасхалното агне на праговете и горната част на вратите си, израиляните били защитени от напастта на смъртта и накрая били освободени от годините робство. След това, те започнали своето пътуване до обещаната земя Ханаан.

Израиляните видяли силата на Бог чрез Пасхата. Това е бил произхода на Пасхата. И Бог я е направил вечен закон, който поколение след поколение трябва да спазва.

Изход 12:14 Онзи ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения; вечен закон ще ви бъде да го празнувате.

Пасхата на Новия Завет

В Стария Завет, Бог предпазил Неговите хора от техните врагове и им дал много физически благословии, когато спазили Пасхата. В Новия Завет, Бог заповядал на Неговите хора да рпазнуват Пасхата на Новия Завет, за да получат духовна благословия – опрощение на греховете, вечен живот и обещанието за завръщане в Небесното Царство.

Матей 26:17-18 А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците дойдоха при Исуса и рекоха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата? Той каза: идете в града при еди-кого си и речете му… у тебе ще празнувам Пасхата с учениците Си.

Исус Христос спазил Пасхата на Новия Завет. Въпреки това, Той не заклал агне или намазал с кръв прага и стълба на входната врата.

Матей 26:26-28 И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи, и като го даваше на учениците, рече: Вземете, яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и като благодари, даде им и рече: Пийте от нея всички; Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете.

Лука 22:20 …Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.

По време на Новия Завет, Исус обещал Неговото тяло и кръв за опрощение на греховете. Исус установил Пасхата за Неговите хора – за тези, които вярвали в Христос. Важността на Пасхата преминава опрощаването на греховете. Тя е единственият начин, за да получим вечен живот и да влезем в Небесното Царство.

Йоан 6:50-54 Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека, да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, [която Аз ще дам] за живота на света… Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

След като Исус се възнесъл в Небесното Царство, учениците продължили да празнуват Пасхата в епохата на апостолите. И днес, Божията Църква, спазва Пасхата на Новия Завет, както Исус е установил преди две хиляди години в определеното време – на четиринадесетия ден от първия месец по свещения календар.

Светлината на Пасхата на Новия Завет

За повече от 2000 години, истината на Пасхата на Новия Завет е била скрита. Чрез силата на Бог, ние сега можем да осъзнаем, че Пасхата, която дава вечен живот на тези, които я спазват, е била възстановена. Светлината на Пасхата на Новия Завет сега сияе във всеки ъгъл на земята. И ние имаме възможността да спазваме обещанието, което Бог ни е дал, проливайки Своята собствена кръв. Погледнете историята на Пасхата и разберете нейната важност за християните днес.