Святата Троица – Бащата, Синът и Святият Дух

В днешно време, вярващите по света се молят в името на Исус, но много от тях намират трудно за разбиране истинското значение на Исус. Някои смятат Исус за обикновен човек. Други казват, че Той е просто „Божият Син“ и отричат Неговата божественост.

Въпреки това, Библията обяснява, че Бащата Бог, Бог Синът и Бог Святият Дух са един и същ -Всемогъщият Бог. Това се нарича Святата Троица.

H2O(вода), например, може да приеме три различни форми; течна, твърда и газ. Когато H2O течната форма замръзне, тя става твърд лед. Когато водата заври, тя става в газообразно състояние. Въпреки че трите вида имат различни имена и са с различен външен вид, те си остават същата H2O субстанция. Подобно, Бог играе три различни роли в Троицата, имайки три различни имена и външен вид, докато поддържа своята същност на Бог във всяка роля.

Библията обяснява, че Бог Бащата, Бог Синът и Бог Святият Дух са един и същ – Всемогъщият Бог.

Бог Бащата и Бог Синът са един и същ

Чрез пророчество в Стария Завет, Библията ясно гласи, че Бог Бащата Еова и Бог Синът Исус Христос имат еднаква същност.

Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на раменете Му. И името Му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на Вечеността, Княз на Мира.

„Дете” и „син” тук се отнася за Исус. Всеки християнин е наясно с това. Чрез почетната титла, „Бог Всемогъщ“ и „Отец на Вечноста“ става ясно, че това не е обикновено дете; това е Бог Бащата Еова, пророкуван да се появи в човешка форма.

Йоан 10:30-33 „Аз и Отец едно сме.“ Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият. Исус им отговори: „Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни ?“ Юдеите му отговориха: „Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство и защото Ти, като си човек, правиш Себе Си Бог.“

Казвайки „Аз и Отец едно сме“, Исус позволява на фарисеите да знаят, че Той самият е Бог Бащата. За жалост, еврейските учители на закона, не успяват да разпознаят истинската самоличност на Исус Христос.

Апостолите, от друга страна, могли да осъзнаят божествеността на Христос.

Филипяни 2:5-8 Имайте в себе си същия дух, който е имал и Исус Христос. Който, както беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като прие образ на слуга, като прие човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.

Римляни 9:5 чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.

„Бог“, съгласно Библията, тук се отнася за Бог Бащата. Апостол Павел, писателят на Филипяни и Римляни, свидетелства че Бог Синът Исус всъщност е Бог, показвайки че Той е Бог Бащата Еова, който е роден в човешко тяло. Въпреки че е Бог, Той приел смирената позиция на роб и е бил роден като човек.

Бог Бащата и Бог Святия Дух са един и същ

Апостолите и пророците показват ясно, че Бог Бащата и Бог Святият Дух са един и същ.

1 Коринтяни 2:10-11 А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има у човека, освен духът на човека, който е в него ? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божият Дух.

Само самият Бог може да знае мислите на Бог. Въпреки това, Библията казва че Духът на Бог – Святият Дух – издирва дори Божиите дълбочини. Това доказва, че Бог Бащата и Бог Святият Дух представляват едно и също.

Това не е противоречие, а свидетелство, което доказва, че Бог и Святият Дух са едно.

2 Тимотей 3:16 Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

2 Петър 1:21 Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [святите] човеци са говорили от Бога; движени от Святия Дух.

Библията казва, че всички писания са вдъхновени от Бог. Друга част на Библията обяснява пророците, написано че те са движени от Святия Дух. Това не е противоречие, а свидетелство, доказващо, че Бог и Святият Дух са едно.

Бог Синът и Бог Святият Дух са един и същ

Чрез книгата Римляни, ние можем да видим, че Бог Синът и Бог Святият Дух са един и същ.

Римляни 8:26 Така също и Духът ни помага в нашата немощ; понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания;

Римляни 8:34 Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, но още и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога , и Който ходатайства за нас?

Написано е, че сам Духът и Христос Исус ходатайстват за нас. Библията продължава да обяснява, че Исус и Святият Дух са едно чрез Техните титли.

Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на раменете Му. И името Му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на Вечността, Княз на Мира.

В книгата Исая, е пророкувано Исус да приеме титлата „Съветник”. Съветник още се отнася и за Бог Святия Дух.

Йоан 14:26 А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

Исус казал на учениците си, че „Утешителят“ е всъщност Святият Дух. Тъй като Бог Синът и Бог Святият Дух са описани като „Утешител“, това значи, че Те са един и същ. Говорейки така, Исус имал предвид, че Той ще се завърне като Бог Святият Дух, за да преподаде отново всички истини на Библията.

Йоан 14:28 Чухте как Аз ви казах: Отивам си, и пак ще дойда при вас…

Бог Синът и Бог Святият Дух непременно са едно.

Относно Бог Святият Дух

Последното съобщение на Исус към учениците Му е било да постигнат работата заспасение чрез Троицата.

Матей 28:19-20 И тъй, идете, научете всички народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин.]

Пророчеството на Бог е да се кръщават хората в името на Троицата. Името на Бог Бащата е Еова и името на Бог Синът е Исус. Според Библията, Бог Святият Дух също трябва да има име. Името на Святият Дух е Ансангхонг.

Ансангхонг е Святият Дух, защото Той е изпълнил пророчеството за този, който ще дойде да ни припомни истината, на кояти ни е научил Исус. Така че, Бог Святият Дух Ансангхонг е Бог Синът Исус Христос.

Йоан 16:13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще извести за идните неща.

Казвайки това, Исус дал на Святият Дух пол и персона. Това е така, защото са едно в Троицата. Бог Святият Дух трябва да е мъж, както Бог Бащата и Бог Синът. Ето защо, Бог Святият Дух се появява като мъж.

Ясно разбирайки Троицата и трите имена на Бог, ние можем да потвърдим, че сме на правилния път към спасението.