Майката Бог, женският образ на Бог

Децата единствено могат да имат живот, ако също има и майка, защото майката е която ражда. От началото на християнството, ние сме запознати с Бог Бащата. Ние дори наричаме себе си деца на Бог. Но защо Библията казва, че сме деца на Бог? И защо Исус Христос ни учи да се молим на Бог Бащата?

Съществуването на баща, естествено индикира, че има деца. Децата могат да получат живот, ако има също и майка, защото майката е която ражда. Христос ни показва да се молим на нашия Баща в небесата, защото като деца на Бог, ние също имаме Бог нашата Майка. И за Нея е свидетелствано в Библията от началото до края.

Бог Майката съществува

Римляни 1:19-29 Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, вечната Му сила и Божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така че, човеците остават без извинение.

Бог създал всички живи същества. Тъй като има много различни видове с различна естествена среда и характеристики, всички споделят едно общо нещо. Те всички получават живот от техните майки. Това е Божията воля за съществуването на живот.

Ева представлява Майката Бог

По времето на шест дневното сътворение, Бог предоставя специфичен пример, за да ни научи за Божията същност.

Битие 1:26-27 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика…И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори.

Бог използвал множествено число „да създадем“ и „Нашата“, когато създавал човечеството. Това означава, че повече от един Бог е участвал в сътворението. Първите Божии хора, създадени по Божия множествен образ, били Адам и Ева. Адам бил създаден по мъжкия образ на Бог. Ева била създадена по женския образ на Бог. Поради това, че Адам и Ева били създадени по Божия образ, библейски, те представляват Бог Бащата и Бог Майката.

Римляни 5:14 …Адам, който е образ на Бъдещия

Битие 3:20 И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи човеци.

В книгата Битие, ние виждаме, че Бог дава на Адам силата да прави всичко. Въпреки това, единственото Нещо, което Адам не може да направи, е да даде живот. Ето защо, той наименувал жена си Ева, което означава „живот“ и я нарекъл „майка на всички живи човеци“, тъй като животът идва единствено от майката. Пророчески, Бог ни позволява да знаем това, въпреки че Бог Бащата съществува, Бог Майката е необходима за духовен живот – вечен живот.

Исус пророкувал за Майката Бог.

Преди две хиляди години, Исус направил много чудеса пред хората от Израел. Той превърнал вода във вино на сватба; Той дал зрение на сляп и дори възкресил Лазар от мъртвите. Нищо не е било твърде трудно за Христос. Въпреки това, защо Той е забавил даването на вечен живот до последните дни?

Йоан 6:39 И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден.

Йоан 6:40 Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.

Йоан 6:44 Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил, и Аз ще го възкреся в последния ден.

Йоан 6:54 Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

Обещавайки вечен живот „в последния ден“, Исус ни е позволил да познаем Майката Бог, даряваща духовен живот, че ще се появи в нашето време.

Откровение 19:7 Нека се радваме и се веселим, и нека Му отдадем слава; защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила.

В Библията, Агнето представлява Христос (Йоан 1:29). Книгата Откровение, която говори относно днес, казва че жената на Христос се е приготвила. Същата книга Откровение обяснява, че Невястата е Небесният Ерусалим.

Откровение 21:9-10 …Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето. И отведе ме чрез Духа на една голяма и висока планина, и показа ми святия град Ерусалим, който слизаше от небето, от Бога.

Книгата Галатяни описва връзката между Небесния Ерусалим и нас.

Галатяни 4:26 А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка.

Невястата на Христос е нашата Майка. Точно както Бог създал Ева в последния ден от сътворението, Небесната Майка се появява в днешно време, за да дари нашите души с вечен живот.

Майката Бог обещава вечен живот

Бог ни дарява с обещатието за вечен живот, само след като ние знаем и вярваме в Майката Бог.

Галатяни 4:28 А ние, братя, както Исаак, сме чада по обещание.

1 Йоан 2:25 И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот.

От началото на сътворението, Божият план е бил животът да идва от двама – баща и майка. Сега можем да видим Божията воля, която се изпълнява като двамата – Бог Бащата и Бог Майката, ни викат, за да ни дадат вечен живот.

Откровение 22:17 И Духът, и невястата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.