Кръщение, Първата стъпка от спасението

Водата, използвана за кръщение, съдържа вечно обещание от Бог.’

Според Библията, целта да имаме вяра в Бог, присъствайки в църквата и изучавайки Библията, е за да получат нашите души вечен живот. И Бог ни е обещал това чрез кръщението.

1 Петър 1:9 Като получавате следствието на вярата си спасението на душите си.

Обществото е направено от много обещания: договори за ипотека, бракове, и така нататък. Дори хартията носи различни обещания в зависимост от това как е използвана – от касова бележка до 100$ банкнота.

Какво ще кажем за водата, използвана за кръщение? Водата си е вода, но водата, използвана за кръщение, съдържа обещание – вечно обещание от Бог.

Значението на кръщението

1 Петър 3:21 Която в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската нечистота, а свидетелството към Бога на чистата съвест) чрез възкресението на Исуса Христа…

Чрез кръщението, Бог удостоверява Неговото обещание да ни даде вечен живот, като ни прави деца на Бог и ни дава опрощение на греховете, за да можем да влезем в Небесното Царство.

Галатяни 3:26-27 Защото всички сте Божии синове чрез вярата в Исуса Христа.

Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.

Йоан 3:5 Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Деяния на Апостолите 2:38 А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух.

Времето за кръщение

Библейски, кръщението не трябва да се отлага, но да бъде проведено незабавно след разбирането на добрите новини на Христос. Божиите учения в Стария Завет и в Новия Завет са, че трябва да получим спасение днес и да не отлагаме до утре, тъй като ние не знаем какво ще се случи в бъдеще.

Притчи 27:1 Недей се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди днешният.

Лука 12:16-21 И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си: какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

За да имаме богата връзка с Бог, трябва да Го познаваме и следваме Неговите заповеди – правейки първата стъпка чрез кръщението.

Място за кръщение

Етиопският скопец срещнал апостол Филип и след като чул добрите новини, поискал от Филип да го кръсти встрани от пътя – той дори не попитал за отиване в църква.

Деяния на апостолите 8:26-31, 36-38 А ангел от Господа говори на Филип, казвайки: Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. И той стана, та отиде. И ето, човек от Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен над всичкото й съкровище, и беше дошъл в Ерусалим да се поклони, на връщане седеше в колесницата си и четеше пророк Исая. А Духът каза на Филип: Приближи се и придружи тази колесница. И Филип се завтече, та го чу, като прочиташе пророк Исая, и каза: Ами разбираш ли, каквото четеш? А той рече: Как да разбера, ако не ме упъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне с него… И като вървяха в пътя, дойдоха до една вода: и скопецът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя? [И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Божий Син.] Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха във водата, и Филип, и скопецът; и кръсти го.

Корнелий посрещнал апостол Петър в дома си – където Петър кръстил него, неговото семейство и неговите приятели, в същия ден (Деяния на апостолите 10:47-48).

И апостол Павел кръстил цяло семейство, защото те искали да бъдат спасени. Това станало в полунощ, след земетресение.

Деяния на апостолите 16:23-33 И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница и заръчаха на тъмничния началник да ги пази здраво; който, като получи такава заповед, хвърли ги в по-вътрешната тъмница и стегна добре нозете им в клада. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха; и веднага всичките врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха. И началникът, като се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, мислейки, че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас: Недей прави никакво зло на себе си, защото всички сме тука. Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила; и изведе ги вън, и рече: Господа, какво трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: Повярвай в Господа Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти. И говориха Господнето учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта, та им изми раните; и без забава се кръсти, той и всичките негови.

Кръщение означава прераждане на нашите души, и началната точка за вярване в Бог. Ето защо, независимо от времето и мястото, християните от Ранната Църква не са забавяли кръщение, но незабавно били кръщавани.

Как се провежда кръщение

Най-важната страна относно кръщението е как се провежда. Исус Христос научил Неговите ученици, че правилно кръщение се прави в името на Отца, името на Сина, и името на Святия Дух.

Матей 28:18-20 И тъй, идете, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин.]

Без да се използват трите имена на Бог, кръщението не е валидно. Дори апостол Павел водел вярващи в Ранната Църква да бъдат кръстени отново, за да бъде направено правилно.

Деяния на апостолите 19:3-5 И каза: А в какво се кръстихте? А те казаха: В Йоановото кръщение. А Павел рече: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който ще дойде след него, тоест, в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса.

В епохата на Сина, вярващите е трябвало да се кръстят в името на Исус. Сега, в епохата на Святия Дух, кръщение, което е според ученията на Библията, трябва да бъде проведено в името на Бащата, Еова, името на Сина Исус, и името на Святия Дух, Христа Ансангхонг. Това е кръщението, което спасява.