Значение на Празника на Първите Плодове

Денят на Първите Плодове, познат днес като Деня на Възкресението, е третият от седемте годишни Божии празници в Библията. Тъй като седемте празника са групирани в три групи, Денят на Възкресението е част от втората груша празници, заедно с Петдесетницата. Денят на Възкресението се празнуван в деня след първата Събота, след Празника на Безквасните хлябове. С други думи, това е неделята след Празника на Безквасните хлябове. Ето защо, Денят на Възкресението е винаги в неделя.

В Библията, даден празник може да има няколко имена, които да спомогнат да се покаже неговия истински смисъл, въз основа на контекста. В Стария Завет Деня на Първите Плодове е наричан още празник за принасяне и празник на първата жътва.

Левит 23:10-11 Кажи на израиляните: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да полюлее снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден след съботата да го полюлее свещеникът.

Денят на Първите Плодове е възпоменание на великата Божия сила чрез възкресението на Христос.

Произход на Празника на Първите Плодове

След искането израиляните да напуснат Египет, Фараон внезапно си променил мнението и изпратил армията си да ги залови. След като армията на Фараон ги настигнала, Бог помогнал на израиляните да прекосят Червено море по суха земя с водни стени, издигнати високо от двете им страни. Веднага след като прекосили морето, то се върнало на мястото си и Египетската армия била погребана под водата.

Бог заповядал на израиляните да ознаменуват деня всяка година, за да помнят Неговата могъща сила, показана в този ден. Това е произходът на Празника на Първите Плодове (Изход 14:26-31).

В деня след първата Събота, след Празника на Безквасните хлябове, израиляните донесли сноп от първата жътва на свещеника. Свещеникът полюлял снопа пред Господ, за да бъде приет като дарение от страна на хората.

Левит 23:10-11 Господ говори още на Мойсей, казвайки: Кажи на израиляните: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да полюлее снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден след съботата да го полюлее свещеникът.

Израиляните спазвали Празника на Първите Плодове както Бог им заповядал година след година. Всичко това се случило като пророчество за това, което Исус щял да изпълни в Новия Завет.

Значение на Празника на Първите Плодове

Първата реколта или първите плодове представляват Исус Христос, който е първият, изпитал възкресението от мъртвите.

1 Коринтяни 15:20 Но Христос наистина е бил възкресен, първият плод на починалите.

Точно както Бог заповядал на израиляните да представят първите снопове от тяхната реколта в неделята след Празника на Безквасните хлябове, така и Исус е бил възкресен в неделя, за да изпълни пророчеството. И Денят на Възкресението винаги трябва да се спазва в неделя – денят след Съботата.

Марк 16:2-6 И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. И казваха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? – защото беше твърде голям. А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седи отдясно, облечен в бяла одежда; и много се удивиха. А той им каза: „Недейте се удивлява; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия, Той възкръсна; няма Го тука…“

Денят на Първите Плодове е празнуван в неделя всяка година. Чрез Неговото възкресение, Исус станал изпълнението и истинския принос на Първите Плодове.

Матей 27:52-53 Гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, (които, като излязоха от гробовете след Неговото въкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина.)

След като Исус възкръснал и се възнесъл на небето, християните, които участвали в Празника на Първите Плодове, също имали надежда за възкресението и да влязат в Небесното Царство.

Празнуване на Деня на Възкресението в днешно време

В Стария Завет Божиите хора трябвало да предлагат първите плдове от тяхната жътва (Левит 23:9-11).

Във времената на Новия Завет, след Неговото възкресение, Исус се появил на двама от неговите ученици, които не Го разпознали, и ни дал пример как да ознаменуваме Деня на Възкресението.

Лука 24:15-16 И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; но очите им се удрържаха да не Го познаят.

Лука 24:19-21 „И каза им: Кое? А те Му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога, и пред всички люде; и как нашите главни свещеници и началници Го предадоха да бъде осъден на смърт, и Го разпнаха. А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще изкуши Израил. И освен всичко това, вече е трети ден, откак стана това.“

След разпятието, учениците забравили всичко, което Исус ги научил и загубили надежда, че Той наистина е Месията. Дори когато Той стоял пред тях и говорел с тях след Неговото възкресение, те не могли да Го разпознаят. Затова през онази нощ Исус, разчупил хляб с тях- хляба на възкресението – и им позволил да отворят своите духовни очи и да разпознят техния Спасител.

Лука 24:27, 30-31 И като почна от Мойсей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания… И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях.

В днешно време е същото. Световното Мисионерско Общество Божията Църква спазва Деня на Възркесението, както Исус го е спазил със Своите ученици. В Деня на Възкресението, ние разчупваме хляб и го изяждаме. Спазвайки празника, Бог ни обещава да ни позволи ясно да разпознаем нашия спасител, чрез писанията, и да получим вяра за възкресението и Небесното Царство.